Upravni odbor Zaklade Nikola Tesla

 

Upravni odbor ima 5 (pet) članova koje imenuje i razrješava gradonačelnik Grada Karlovca na vrijeme od 4 godine.

 

Upravni odbor Zaklade:

 

 • donosi izmjene i dopune Statuta Zaklade, uz prethodnu suglasnost Gradonačelnika,
 • donosi Poslovnik o radu Upravnog odbora,
 • donosi Pravilnik o mjerilima i postupku za dodjelu potpore i druge opće akte Zaklade,
 • donosi odluke o ododjeli potpora,
 • upravlja imovinom Zaklade
 • odlučuje o stjecanju, otuđenju i opterećenju imovine pojedinačne vrijednosti od 70.000,00 kuna do 200.000,00 kuna, a iznad 200.000,00 kuna uz prethodnu suglasnost Gradonačelnika Grada Karlovca,
 • daje prethodnu suglasnost temeljem članka 17. ovog Statuta,
 • upravlja i nadzire vođenje poslova Zaklade,
 • utvrđuje godišnji proračun Zaklade na prijedlog Upravitelja Zaklade,
 • podnosi izvješća o radu Gradonačelniku i Gradskom vijeću Grada Karlovca o imovinskom i financijskom stanju Zaklade
 • odlučuje o korištenju imovine Zaklade,
 • obavlja i druge poslove koji su mu stavljeni u djelokrug zakonom, drugim propisima, odlukom o osnivanju Zaklade te drugim aktima osnivača.

Upravni odbor Zaklade Nikola Tesla

 

 1. Antun Alegro, Luščić 45, Karlovac
 2. Vlado Mikšić, Donja Švarča 94, Karlovac
 3. Hrvoje Mataković, Strmački dol 17, Karlovac
 4. Filip Trezner, Radićeva 12, Karlovac

Ervin Jančić, upravitelj Zaklade “Nikola Tesla”

Nikša Antica, dipl.iur., tajnik Upravnog odbora Zaklade Nikola Tesla