Zaklada „Nikola Tesla“ za darovite učenike, studente, mlade znanstvenike i doktorande

     Temeljem Pravilnika o dodjeli stipendija i drugih oblika potpora za darovite učenike  i studente     (Ur. broj 2/2018, od 6. srpnja 2018. godine, u daljnjem tekstu Pravilnik) Upravni odbor Zaklade „Nikola Tesla“ za darovite učenike, studente, mlade znanstvenike i doktorande (u daljnjem tekstu Zaklada „Nikola Tesla“) objavljuje dana 10.7.2018. godine

N A T J E Č A J

za dodjelu stipendija redovitim studentima 

s područja grada Karlovca za akademsku godinu 2018./2019.g.

I. 

 Za akademsku godinu 2018./2019. dodijelit će se 5 stipendija za studente na studijskim programima u STEM područjima, u visini od 1.000,00 kuna mjesečno. 

1. Pravo na dodjelu stipendija imaju kandidati koji ispunjavaju slijedeće uvjete:

 • da imaju prebivalište na području grada Karlovca, što dokazuju uvjerenjem o prebivalištu (ne starijim od 6. mjeseci od dana podnošenja prijave),
 • da su državljani Republike Hrvatske, što dokazuju preslikom Domovnice ili preslikom osobne iskaznice,
 • da pohađaju visoko učilište na području Republike Hrvatske,
 • da imaju status redovitog studenta najmanje druge godine studija u studijskim programima u STEM područjima znanosti što dokazuju potvrdom obrazovne ustanove o upisu u akademsku 2018./2019. godinu,
 • da nisu korisnici drugog oblika novčanog primanja koji se financira iz javnih izvora, što dokazuju izjavom,
 • da imaju prosjek ocjena prethodne god. studija najmanje 4,30 (što dokazuju potvrdom o prosjeku ocjena prethodne godine studija).

U smislu ovog Natječaja i Pravilnika studijskim programima u STEM područjima znanosti smatraju se studijski programi u biotehničkom, tehničkom, biomedicinskom i prirodnom području znanosti.

2.  Kriteriji za dodjelu stipendija iz točke I ovog natječaja:

Kriteriji za dodjelu stipendija darovitim studentima utvrđuju se na temelju postignutog uspjeha i drugih postignutih rezultata na natjecanjima, ostvarenih nagrada (nagrada rektora/dekana), sudjelovanja na kongresima i konferencijama (autor, koautor) za prethodnu 2017./2018. akademsku godinu.

Uspjeh studenata na natjecanjima propisanim od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja dokazuju se diplomom ili drugom službenom potvrdom nadležnih tijela. Sudjelovanje na konferencijama i kongresima dokazuje se odgovarajućom potvrdom obrazovne ustanove.

3.  Podnositelji zahtjeva dužni su priložiti sljedeće dokumente:

Kandidati koji se prijavljuju na javni natječaj za dodjelu stipendije obvezni su dostaviti prijave na posebnom obrascu te uz prijavu priložiti potrebnu dokumentaciju o ispunjavanju uvjeta za dodjelu stipendije:

 • Uvjerenje o prebivalištu (ne starije od 6. mjeseci),
 • Domovnica ili osobna iskaznica (preslika),
 • Potvrda obrazovne ustanove o upisu na redovno školovanje,
 • Potvrdu obrazovne ustanove o ostvarenom prosjeku ocjena u prethodnoj 2017./2018. godini studija,
 • Dokazi o postignutim uspjesima na natjecanjima u prethodnoj 2017./2018. akademskoj godini – službena potvrda nadležnih tijela,
 • Ostala dokumentacija prema traženju Upravnog odbora.

II.

Zahtjev za dodjelu stipendije podnosi se na propisanom obrascu koji se nalazi na Internet stranicama Zaklade „Nikola Tesla“ https://zaklada-nikolatesla.hr/ i Grada Karlovca www. karlovac.hr

III.

Rok za podnošenje zahtjeva je 10. listopada 2018.

Natječajnu dokumentaciju treba poslati preporučeno poštom ili osobno (predaja u urudžbenom uredu) na sljedeću adresu:

Zaklada „Nikola Tesla“ 

Banjavčićeva 9, 47000 Karlovac

Natječaj za dodjelu stipendija redovitim studentima 

s područja grada Karlovca za akademsku godinu 2018./2019.g.  – NE OTVARATI  

IV.

Prijedlog liste prioriteta Upravni odbor objavit će na Internet stranici Zaklade „Nikola Tesla“ i Grada Karlovca roku od 30 dana nakon isteka roka za podnošenje prijave. 

V.

Prava i obveze korisnika stipendije utvrđuju se ugovorom koji se s kandidatima potpisuju za razdoblje od 1. listopada 2018. do 31. srpnja 2019.

NEPOTPUNA DOKUMENTACIJA NEĆE BITI RAZMATRANA. 

                              UPRAVNI ODBOR ZAKLADE „NIKOLA TESLA“

Obrazac za prijavu za dodjelu stipendija
Pravilnik o dodjeli stipendija i drugih oblika potpora za darovite učenike i studente